2020 YILINDA GAYRİMENKUL VERGİ ORANLARI

Gayrimenkul alım-satımı sırasında Değer Artış Kazancı vergilendirme

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Elde Edilen Değer Artış Kazancı Gayrimenkul alım-satımı sırasında vergilendirme ile ilgili hak ve ödevlerin değerlendirilmesi açısından öncelikle dikkat edilmesi gereken husus gayrimenkulün elde ediliş tarihi ve bir bedel karşılığı elde edilip edilmediğidir. Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabidir.

Değer artış kazancında vergilendirilecek kazanca “safi değer artışı” denilmektedir. Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından aşağıdaki indirimlerin düşülmesi suretiyle bulunmaktadır. Gayrimenkullerin elden çıkarılması sonucunda elde edilen değer artış kazancından indirilebilecek giderler;

– Elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedeli,

– Elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderler,

– Ödenen vergi ve harçlar. Maliyet bedelinin tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel esas alınacaktır

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan gayrimenkullerin, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen üretici fiyat endeksi endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilecektir. Ancak, bu endekslemenin yapılabilmesi için söz konusu artış oranının %10 veya üzerinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Söz konusu endekslere www.tuik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazancın tespitinde alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farkın 2020 yılı için 18.000 Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

2020 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Gelir DilimleriVergi Oranı (%)
22.000 TL’ye kadar15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası20
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası27
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası40

Kira geliri istisna tutarı

2020 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 6.600 lirası gelir vergisinden müstesna. İstisnadan yararlanabilenler için bu tutarı geçmeyen konut kira gelirlerinin beyan edilmesi gerekmiyor. Kira gelirinin bu tutarı geçmesi halinde ise bu kısım gelir vergisinden istisna.

İstisna tutarının üzerinde gelir elde edilmesine rağmen beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi durumunda, istisnadan yararlanma hakkı ortadan kalkıyor.

Veraset ve intikal vergisi istisna tutarları

Bağışlar ve miras kalan değerler nedeniyle hesaplanan veraset ve intikal vergisi matrahından indirilecek istisna tutarları 2020 yılı için aşağıdaki gibi.

Eş ve çocuklardan her birine isabet eden miras hisselerinde306.603 TL
Çocuk bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde613.582 TL
Bağışlarda7.060 TL

Tapu Harcı

Tapu harcı veya tapu masrafı, satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller için (konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi vb.)  tapuda beyan edilen satış bedelinin %4’ü olarak hesaplanan bir harçtır

Tapu harcı bedeli, “aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça” alıcı ve satıcıdan eşit olarak yani her birinden satış bedelinin %2’si oranında tahsil edilir. 

  • Tapu Harcı Döner Sermaye Bedeli 2020

Satış işlemlerinde 2020 yılı için döner sermaye hizmet bedeli 157,00 TL, ilave hizmet bedeli 21,50 TL olmak üzere 178,50 TL döner sermaye bedeli bulunuyor.

Emlak Vergisi

  • Emlak türüne göre değişmektedir. (Bkz Tablo),
  • Verginizi mayıs ve kasım ayları sonuna kadar iki taksitte ödenmektedir.
  • Büyükşehir içi veya dışı olmasına göre vergi oranı değişmektedir.
  • Her yıl yeniden değerleme oranına göre vergi tutarı artmaktadır.

Emlak Vergisi Oranları;

Emlak TürüBüyükşehir Dışında KalanBüyükşehir İçerisinde Yer Alan
MeskenlerBinde 1Binde 2
Diğer BinalarBinde 2Binde 4
ArazilerBinde 1Binde 2
ArsalardaBinde 3Binde 6

 Arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, bir önceki yıl birim değerinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bina, arsa ve arazilerinin 2020 yılı vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 (onbir virgül yirmidokuz) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

YılEmlak Vergisi Yeniden Değerleme oranı
2019% 11,29
2018%11,86
2017%7,23
2016%3,83
2015%2,79

Değerli Konut Vergisi

Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan değerli konutların binde 3 ila yüzde 1 oranında vergilendirilmesidir.

Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi 20 Mart 2020 Cuma günü sonuna kadar, bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin 1 inci taksitinin ödeme süresi ise 31 Mart 2020 Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

Konut DeğeriVergi Oranı
5.000.0000 TL -7.500.000 TLBinde 3
7.500.0000 TL -10.000.000 TLBinde 6
10.000.0000 TL – ….Binde 10
Menü