Gayrimenkul Değerleme (İşletme)

Bir işletmeyi satın alırken ya da devrederken mutlaka güncel piyasa değerinin bilinmesi gerekir. Ancak alıcıların yeterli piyasa bilgilerine sahip olmadıkları durumlarda ya da işletme değerinin tespiti konusunda yetersiz kalındığında büyük çapta zararlarla karşılaşılması sözkonusu olabilecektir. Bu nedenle işletme değerinin tespitine ihtiyaç duyulması durumunda lisanslı gayrimenkul değerleme şirketlerinden hizmet alınması büyük önem taşımaktadır. İşletme değerinin tespiti denildiğinde indirgenmiş net nakit akışlarının, işletmenin aktifinde kayıtlı bulunan taşınmazlar, makineler ve araçlar gibi maddi duran varlıkları ile sözleşme, patent ve telif hakları ile marka vb. maddi olmayan duran varlıkların değerlerinin uygun değerleme yöntemleri ile tespit edilmesi ve işletme faaliyetleri ile ilgilerinin değerlendirilmesi anlaşılmaktadır.

İşletme Değerlemesinde Önemli Detaylar

İşletme Değerinin tespiti denildiğinde ilk akla gelmesi gereken husus işletmenin ömrünün sonsuz olduğuna ilişkin kabuldür. Bu düşünceden hareketle projeksiyon süresinin belirlenmesine esas olmak üzere işletmenin içinde bulunduğu sektördeki kabul görmüş kendini amorti etme süresi, kapitalizasyon oranı, gelir ve gider kalemleri ile toplam gelir ve gider içerisindeki payları esas alınmak suretiyle geleceğe yönelik bir projeksiyon yapılır. Yine geleceğe yönelik projeksiyonun yapılmasında değerlemeye konu işletmeye ait varsa geçmiş son üç ya da beş yıllık gerçekleşmiş değerler de dikkate alınır. Değerleme sürecinde dikkate alınması gereken diğer bir husus ta projeksiyon süresinin son yılına artık yada devam eden değer olarak ifade edilen sonsuza kadar devam edecek olan süre boyunca işletmeye kazandıracağı gelirin karşılığı bir tutarın hesap edilerek ilave edilmesinin gerekliliğidir. Kısaca bahsedildiği üzere son derece profesyonel bir çalışmayı gerektirmektedir. Bu nedenledir ki alıcıların bu denli uzmanlık gerektiren işletme değerinin tespiti konusunda isabetli kararlar verebilmeleri ancak tesadüfi ya da şans olacaktır. Doğru olan Sermaye Piyasası Kurumu kuruluşları arasında yer alan Lisanslı bir gayrimenkul değerleme şirketinden işletme değerinin tespitine yönelik hizmet alınmasıdır.

İşletme Değer Tespit Neden Talep Ediliyor?

İşletme değerlemesinin talep edilmesinde birden fazla neden ortaya çıkabilmektedir. Öncelikle kişiler kendilerine ait işletmeleri devir yada satış yoluyla elden çıkarmak istediklerinde piyasa koşullarında bir satış yapabilmek için değerleme çalışmasına ihtiyaç duymaktadırlar. Yine herhangi bir işletmenin sahibinin vefatı durumunda mirasa konu olması durumunda mirasçıların işletmenin satışından elde edecekleri tutarı paylaşabilmesinde işletme değerinin tespitine gereksinim olur. Yanı sıra boşanan çiftler mahkeme sürecinde mal paylaşımı yapılırken de bu hizmetlerden yararlanma yoluna gidebilmektedirler. Herhangi bir sebeple işletme değerinin tespitine ihtiyaç duyulması durumunda https://www.dengedegerleme.com/ adresinden yararlanılabilir ve gereksinim duyulan bilgiler alınabilirler.

Menü