2022 Yılında Elde Edilen Kira Gelirlerinin Beyanı İçin Son 3 Gün

Gayrimenkul Sermaye İradı yani halk arasında bilinen adıyla, gayrimenkul kira geliri vergisinin   31 Mart tarihine kadar beyan edilmesi gerekmektedir. Bu gelir üzerinden hesaplanan gelir vergisi ise Mart ayı, ve Temmuz ayı olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilmektedir.

2023 Mart döneminde;

 • 2022 yılı içerisinde, kiraladıkları konutlardan toplam 9.500 TL üzerinde kira geliri elde gerçek kişiler beyanname vermekle yükümlüdür.
 • 2022 yılı için uygulanacak istisna tutarı 9.500 TL olup, bu istisnadan sadece mesken kira geliri elde edenler faydalanabilecektir.
 • İstisna sadece tek mesken için uygulanacak olup, birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.
 • 2022 yılı içerisinde 9.500 TL üzeri mesken kira gelirinin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde edilen ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların gayri safi tutarları toplamı 250.000 TL’yi geçenler 9.500 TL’lik mesken istisnasından yararlanamayacaktır.
 • İş yeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2022 yılı için 70.000 TL) aşanlar beyanname vereceklerdir.
 • Mükellefler, beyannamelerini ve ödemelerini, gib.gov.tr web sayfası üzerinde yer alan “Hazır Beyan Sistemi” içerisinde yer alan “Beyanname Doldur” menüsünden beyannamelerini kontrol edip, istedikleri değişiklikleri yaptıktan sonra bu beyannamelerini onaylayabileceklerdir. Hazır Beyan Sistemi’ni kullanmak istemeyenlerin beyannameleri; bağlı bulunulan (ikametgahın bulunduğu yer) vergi dairesine kâğıt ortamında ya da elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları ile elektronik beyanname aracılığı sözleşmesi imzalanarak.e-Beyanname sisteminden 31 Mart 2023 tarihine kadar verilebilecektir. 

Konutlarda Kira Geliri Muafiyet Tutarı Ne Kadar?

2022 yılı için elde edilen kira gelirleri için, kira gelir vergisinden muafiyet sınırları mesken olarak kiraya verilen yerler için 9 bin 500 liradır. Kira geliri bu miktarın altında kalanların kira vergisi ödemelerine gerek yoktur.

İşyerlerinde Kira Geliri Muafiyet Tutarı Ne Kadar?

Beyana tabi gelirleri 70 bin TL’yi geçenler için ise (kira, menkul sermaye iradı, faiz vb.) elde edilen işyeri kira geliri beyanname verme sınırı 70 bin TL’dir.

Kira Geliri Matrahının Hesabında Hangi Giderler Düşülebilir?

Kira gelirlerinden indirilecek giderler konusunda Gerçek Gider Yöntemi ve Götürü Gider Yöntemi olmak üzere seçilebilecek iki yöntem vardır.

Mükellefler gerçek veya götürü gider usulünden sadece birini seçmek mecburiyetindedir, her ikisini birden kullanmazlar. 

Seçilecek yöntem, kişilerin beyannameye konu olan tüm gayrimenkuller için geçerli olup, gayrimenkullerden bir kısmı için bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yönteminin seçilmesi mümkün değildir.

Götürü Gider Yönteminin Seçilmesi Halinde:

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın %15’i oranındaki götürü gideri, gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebilirler. Ancak, bu usulü seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler.

Gerçek Gider Yönteminin Seçilmesi Halinde:

Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda indirilecek giderlerin belgelendirilmiş olması gerekmektedir.

 • Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
 • Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
 • Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin %5’i (iktisap bedelinin %5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2017 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)
 • Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen; emlak vergisi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
 • Amortismanlar,
 • Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,
 • Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,
 • Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli (yabancı ülkelerde ödenen kira bedelleri indirilemez),
 • Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, brüt kira tutarından indirilebilmektedir.

Öte yandan, Maliye Bakanlığı tarafından depremin etkilediği 11 ilde (Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elâzığ) mücbir sebep hali ilan edildi ve deprem tarihinden itibaren verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15 Ağustos’a kadar, vergi ödeme süreleri de 31 Ağustos’a kadar uzatıldı.

Mücbir sebebin diğer illere bir etkisi olmadığından 2022 yılında konut veya iş yerinden kira alan kişilerin kira beyannamelerini mart ayının birinden başlamak üzere 31 Mart’a kadar vermeleri gerekiyor.

Benzer İçerikler

Pazar Araştırması Nedir? Nasıl Yapılır?

Pazar araştırması, işletmelerin müşteri beklentilerini, rakip durumunu ve piyasa trendlerini anlamalarına yardımcı olan kritik bir süreçtir. Bu süreç tüketicilerin düşüncelerini anlamak için anketler, odak grupları

İncele

Oto Ekspertiz Ücreti Ne Kadar

Oto ekspertiz ücreti konusu pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Oto ekspertiz fiyatları, aracın marka, model, yaş, kilometresi gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Ekspertiz işlemi

İncele
Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim