Maddi Duran Varlık Değerlemesi

Kurum mülkiyetindeki Maddi duran varlık niteliğindeki gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hak faydaların 16 no’lu Türkiye Muhasebe Standardına (TMS 16) göre güncel piyasa değerinin (gerçeğe uygun değer) belirlenmesi amacıyla hazırlanan değerleme hizmetimizdir.

Maddi duran varlıklar uzun vadeli olarak satın alınan ve bir sene içerisinde nakde dönüştürülmeyecek bina, araç, üretim makinesi, ofis masası gibi maddî anlamdaki değerlerin izlendiği hesaptır.

Maddi duran varlıklar muhasebe sistemimizde;

  • 250 Arazi ve Arsalar
  • 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
  • 252 Binalar
  • 253 Tesis, Makine ve Cihazlar
  • 254 Taşıtlar
  • 255 Demirbaşlar
  • 256 Diğer Maddî Duran Varlıklar
  • 257 Birikmiş Amortismanlar (-)
  • 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar
  • 259 verilen avanslar hesaplarında kayıt altına alınmaktadır.

257 ,258 ve 259 no’lu hesaplar değerleme yapılan maddi duran varlıkların değerlemesi kapsamında yer almamakla birlikte bu hesaplarda tutulan kayıtlar değerleme çalışmalarımızda yararlandığımız, özellikle devam eden projelerin değerlemesinde kullanılan kayıtlar içermektedir.

Maddî duran varlıklar satın alındıklarında maliyet esası kavramı gereği maliyet bedelleri ile muhasebeleştirilirler. KDV bedeli maliyete eklenmez .Muhasebenin dönemsellik ilkesi gereği yıl sonu kapanışı veya çeyrek dönemler itibari ile değerleme raporlarının hazırlanması gerekmektedir.

Muhasebe standartlarına göre maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesinde kullanılan yeniden değerleme yöntemi ile ilgili varlığı gerçeğe uygun değerinin tespiti amaçlanır. Gerçeğe uygun değer: Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. Gerçeğe uygun değerin tespitinde piyasa koşullarının normal olması oldukça önemlidir.

Değerleme işlemlerinde uluslararası değerleme standartlarında belirtildiği şekilde emsal karşılaştırma, maliyet ve gelir yaklaşımı kullanılır. Konu varlığın niteliğine göre değişmekle birlikte değerlemede bu yaklaşımlardan en az birisi genelde iki yaklaşım kullanılarak değer tespiti yapılmaktadır.

Duran varlıkların çeşitliliğine göre değerleme raporunu hazırlayan SPK lisanslı değerleme uzmanları da farklılık göstermektedir. Örneğin arsa arazi değerleme çalışmalarında Harita Mühendisi veya Şehir Plancısı, nitelikli yapılarda İnşaat Mühendisi veya Mimar, Makine ekipmanların değerlemesinde ise ilgili konuda tecrübeli makine mühendisi değerleme uzmanlarımız öncelikli olarak görev almaktadır. Uzman tarafından hazırlanan değerleme raporları en az beş yıl deneyime sahip denetmenlerimiz tarafından kontrol edilerek müşterilerimize sunumu yapılmaktadır.

Hazırlanan değerleme raporları muhasebe sistemimize entegre olacak şekilde farklı disiplinlerin hazırladığı Hibrit Değerleme Raporları olarak gruplandırdığımız grubun altında Maddi Duran Varlık Değerleme raporları olarak hizmet verilmektedir.

Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim