SİGORTA DEĞERLEME

Sigorta Değer Tespiti (Mutabakatlı Kıymet Takdiri)
Sigorta Risk Analizi
Yangın Sigortası Risk Analizi
Mühendislik Sigortaları Risk Analizi
İnşaat Tüm Riskler (CAR) sigortaları Risk Analizi
Kar Kaybı Sigortaları Risk Analizi
Sorumluluk Sigortaları Risk Analizi
Sigorta Değer Tespiti (Mutabakatlı Kıymet Takdiri)

Sigortaya konu olan binaların, çevre düzenlemelerinin, makine, ekipman ve tesisatların, elektronik cihazların, demirbaşların, yeni -orijinal- ikame değeri ve/veya rayiç değer tespitinin, Sigorta Genel Şartlarına ve şirket ihtiyaçlarına uygun başlıklar altında raporlanması. Raporlarda binalar, çevre düzenlemeleri, makine, ekipman ve tesisatlar, demirbaşlar, elektronik cihazlar ve cam değeri ayrıntılı olarak sunulmakta, isteğe bağlı olarak Mutabakatlı Kıymet Takdiri, Makine Kırılması, Elektronik Cihaz Kırılması olarak ayrı raporlar hazırlanmaktadır. Teminat detayları doğrultusunda, sabit ve hareketli makineler ile taşınabilir elektronik cihazlar, ayrım yapılmak suretiyle rapor içeriğinde belirtilmektedir.

Sigorta Risk Analizi

Sigorta Şirketlerinin, poliçe hazırlanma döneminde veya devam eden teminat döneminde ihtiyaç duyacakları, risk analiz çalışmaları, ihtiyacın kaynağına bağlı olarak belirlenecek detayları kapsayan raporlar halinde sunmaktayız. Raporlarımızda talebe göre; PML (Probable Maximum Loss), Muhtemel En yüksek Hasar, EML (Estimated Maximum Loss) Tahmin Edilen En Yüksek hasar, MAS (Maximum Amount Subject), Maksimum Tutar, MFL (Maximum Foreseeable Loss) Maksimum öngörülebilir hasar hesaplamaları yapılmaktadır. Talep edilmesi durumunda rapor İngilizce olarak düzenlenmektedir.
Risk analiz sürecinde; İşletmeyi yerinde görme, işletmeyi tanıma, risk seviyesi yüksek olan alanları belirleme, yapılan kontrolleri ve iyileştirme faaliyetlerini saptama, toplanan verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılır. Raporun yazım aşamasında, tesisin genel bilgisi, mevcut riskler, oluşabilecek riskler, tavsiyeler, önlem alınması gereken yerler hakkında bilgi verilir. Risk analiz sonucunda neden sonuç ilişkisine dayanan bir rapor oluşturulur.

Yangın Sigortası Risk Analizi

Öncelikle yangın tehlike ve kaynağı tespit edilir. Tespit edilen riskleri değerlendirerek kategorilere ayırılır. Risk seviye ölçümleri yapılarak en yüksek risk yaratacak unsurlar ile ilgili senaryolar sunulur. Risk analizinde yangının dikeyde ve yatayda oluşturabileceği zararların önceden saptaması yapılır. Ayrıca yangın sigortası risk analizinde tesisin mevcut sel su riski, hırsızlık riski, taşıt çarpması riski, deprem riski , dahili su riski, heyelan riski değerlendirilir ve bu koşullar raporda ayrıca belirtilir.

Mühendislik Sigortaları Risk Analizi

İşletme içinde kullanılan Elektronik Cihazlar ve Makinelerin hayatımızı kolaylaştırıyor. İşletmemizin ayrılmaz parçası olan bu cihazları yerinde inceleyerek oluşabilecek olumsuzluklar kapsamında, önceden risk analizi yapılarak makine ve elektronik cihazların hata ve kusurları önceden tespit edilip, uzun yıllar güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlanmaktadır. İşletmede bulunan makine ve elektronik cihazların; Makine Kırılması, Elektronik Cihaz ve Montaj All Risk kapsamında, sigorta riskleri açısından değerlendirilmesi, yerinde kulanım şartları ve ekonomik ömür kapsamında incelenmesi, riskleri minimuma indirmek için gerekli kullanım şartları ve işletme içinde olabilecek önerilerin yapılması. Saha çalışması sırasında makinenin önceki bakımları, çalışma şartları, yerinde kullanım koşulları incelenir. Daha sonrasında bu kapsamda ayrıntılı bir rapor sunulmaktadır.

İnşaat Tüm Riskler (CAR) sigortaları Risk Analizi

İnşaat Tüm Riskler Sigortaları; devam eden ve yeni başlasak yol, köprü, otel, alışveriş merkezi, konut, baraj gibi yapıları kapsamaktadır. Sigorta kapsamı, genel şartlar ve özel şartlar kapsamında saha çalışması gerçekleştirilmektedir. Risk analiz kapsamında öncelikle işletme tarafından verilen, saha raporları ve proje makine mühendislerimiz ve inşaat mühendislerimiz tarafından detaylı olarak incelenmektedir. Bundan sonra saha çalışmasına geçilmektedir.

Kar Kaybı Sigortaları Risk Analizi

Bir işletmede yangın ve diğer riskler sonucu meydana gelen maddi hasar, yangın poliçesi ile karşılanır. Ancak bu hasarın gerçekleşmesi nedeniyle işin durmasından doğacak kayıpları (ciro düşmesi, masraf artışı vb.) kâr kaybı sigortası karşılar.
Bu sigorta ile kar kaybı teminatı verilecek durumlar, ilgili yangın sigorta sözleşmesinde teminat altına alınmış olan haller arasından, sigorta ettiren ile sigortacı tarafından serbestçe belirlenir.

Sorumluluk Sigortaları Risk Analizi

İşletmeler herhangi bir zamanda oluşabilecek sorumluluk davası karşısında beklenmedik bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda işletmenin devamlılığını sağlaması gerekmektedir. Bu gibi durumlar beklenmedik ve ani bir zamanda ortaya çıkmaktadır. Sorumluk riski kuruluşların çalışmaları sırasında 3. Şahıslara verebileceği zararları içermektedir.
Risk analizi sırasında mevcut risklerin tespiti, gerekli belge ve dokümanların incelenmesi, sorumluluk konularının neler olduğu, çevreye verilebilecek zararlar belirlenir. Raporda mevcut riskler, oluşabilecek riskler, alınabilecek önlemler ve tavsiyeleri içermektedir.

DEĞERLEME TALEBİNİZİ BİZE İLETİN


Menü