Sürdürülebilirlik

Çevre Politikası

Denge Değerleme ve çalışanları olarak ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uygun, sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda tüm süreçlerimizde çevre performansımızı arttırmak için çevre yönetim sistemimizin sürekli iyileştirilmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin taahhütlerimiz aşağıdadır:

 • Temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması,
 • Doğal kaynakların tüm süreçlerde verimli kullanılması,
 • Yaşam döngüsü boyunca tüm süreçlerimizde çevresel etkilerin ve risklerin kaynağında önlenmesi,
 • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesinin sağlanması,
 • Eko-sisteme saygı göstererek, biyo çeşitliliğin korunmasını sağlamak.
 • Doğal ekosistem ortamlarının ve biyoçeşitliliğin korunması,
 • Tüm çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun çevre bilincinin arttırılması

Etik İlkeler Prosedürü

Şirketimiz, farklı düşünme yollarının birbirini tamamladığı ve daha iyi kararlar alınmasını sağladığı yaklaşımı ile çeşitliliğin, teşvik edilmesi ve sürekli beslenmesi gereken bir değer olduğuna inanmaktadır.
Şirketimiz cinsiyet gözetilmeksizin bilgi, beceri, deneyim, yetkinlik ve performans odaklı bir anlayış benimsenmesi ve kurum içi çeşitliliğin bir zenginlik olduğundan yola çıkarak şirket içinde adil bir ortamın yaratılması, fırsat eşitliğinin ve eşitlikçi uygulamaların bulunması için azami gayreti gösterir.
Buna istinaden, Şirketimizde dil, ırk, cinsiyet, siyasi ideoloji, felsefi inanış, din, mezhep ve benzeri, cinsel yönelim, ailevi sorumluluklar, yaş, sağlık durumu ve benzeri ayrımlar yapmaksızın her türlü çeşitliliğin nasıl daha da güçlendirebileceği konusunda çalışmalar yapılmakta olup;

 • İstihdamda çeşitliliğe önem verme, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlamaya,
 • Tüm çalışan seviyelerinde gelişim için adil davranma ve eşit fırsatlar sunmaya,
 • Terfi ve atamaların liyakata dayalı yapılmasına,
 • Cinsiyet dengeli yetenek yönetimine odaklanmaya, azami özen gösterilmektedir.
 • Her geçen gün biraz daha küreselleşen dünya ekonomisinde sürdürülebilir başarıyı yakalamanın
 • İşe alım, eğitim-gelişim ve yetenek yönetimi süreçlerinde cinsiyete dayalı olmayan yaklaşımlar geliştirmek, ideal yönetim kadroları oluşturmak, sürekli iyileştirilebilen yönetim sistemleri kurmak, sivil Toplum Kuruluşları ve kamu ile çalışmalar yapmak, çalışanların şirket içinde cinsiyet eşitliği içerisinde etkin oranda nitelikli temsilini sağlamak ile gerçekleşeceğinin bilincindedir.

Fırsat Eşitliği Politikası

Şirketimizin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda büyüme ve karlılığına, çalışan verimliliğini arttırarak ve nitelikli, motive, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturarak katkıda bulunmak, Şirketimiz stratejileri doğrultusunda İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmek ve bütün operasyonlarda İnsan kaynakları sistemlerinin uygulanmasını koordine etmektir. İnsan kaynakları misyonumuz doğrultusunda temel stratejimiz; Şirket hedeflerine odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitimli bir insangücü oluşturmaktır.

Bu doğrultuda İnsan Kaynakları süreçlerimizi iş önceliklerimizin ve hedeflerimizin odağında tutarak;
• İş Sağlığı ve Güvenliği ilke ve sorumlulukları dahilinde iş süreçlerini şekillendiren,
• Sürekli iyileşme ve gelişim için çalışanlarına nitelikli ve etkisi ölçülebilir eğitim ve gelişim fırsatları sunan,
• İç yeteneklerine odaklanarak çalışanlarının sırasıyla; potansiyellerini fark etmesi, geliştirmesi ve kullanabilmesi için eğitim ve gelişim ortamı yaratan,
• Çok kültürlülük ile yoğrulmuş farklılıkları bir fırsat olarak gören ve çeşitlilik ile beslenen bir çalışan profili barındıran,
• Ekip çalışmasını, takımdaşlık bilincini destekleyen,
• Öğrenmeye açık olma anlayışı ile şirket kültürüne yeni gelişmeleri entegre eden,
• Çalışanın iş-özel yaşam dengesini destekleyen,
• Bireysel, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı sorumluluk bilinci yüksek bireyler ile toplumun refahına hizmet etmeyi amaçlayan
bir yaklaşım içinde olmayı ve uygulamalarımızı sürekli bu amaçlar doğrultusunda iyileştirmeyi hedefleriz.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Contact us

Kapsamlı Değerleme Hizmetleri İçin Bizimle İletişime Geçin

Sorularınızı yanıtlamaktan ve hizmetlerimizden hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu belirlemenize yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Your benefits:
What happens next?
1

We Schedule a call at your convenience 

2

We do a discovery and consulting meting 

3

We prepare a proposal 

İletişim